Rapport från workshop om stallbyggnation

2024-03-04

I december samlade Kunskapsnav animalieproduktion kunniga aktörer inom stallbyggnation till en workshop. Syftet var att diskutera vad som behövs för att vi ska kunna utveckla området.

Workshopen är en del i Kunskapsnav animalieproduktions uppdrag att stärka kunskapsförsörjningen och kunskapsöverföringen inom den svenska animalieproduktionen och i förlängningen stärka lönsamheten hos de svenska producenterna.

   – Det finns behov av att träffas och diskutera byggfrågor mellan olika aktörer och workshopen blev vår första träff inom byggområdet, säger Sofia Lindkvist, expert inom stallbyggnation på Kunskapsnav animalieproduktion.

Deltagarna fick en uppdatering kring Kunskapsnav animalieproduktion och bakgrunden till att navet bildats. De fick sedan tillsammans svara på ett antal frågor för att se hur vi tillsammans kan utveckla kunskapen kring stallbyggnation i Sverige.

Bland annat hur kunskapsförsörjningen fungerar mellan olika aktörer. Där kunde deltagarna konstatera att den fungerar bra inom enskilda projekt men att man i regel nyttjar sina personliga kontakter.

Något som hade kunnat utveckla hela branschen vore ett nationellt forum där byggfrågor diskuteras. Det önskas också studiebesök, exempelvis virtuella studiebesök för inspiration och kunskapsutbyte.

Även på ett annat område såg man tydlig utvecklingspotential och det är när det kommer till förprövningen. Förprövningen sker lite olika beroende på var man bor i landet, deltagarna önskade mer samstämmiga beslut. Den önskan kom även från länsstyrelsen som tycker att det är svårt att värdera ny teknik och nya lösningar.

Sofia Lindkvist och Cecilia Hagberg redovisar bakgrund och utfall från den workshop som hölls i Nässjö i december 2023.

I Sverige ska vi bli bättre på att förmedla aktuell forskning inom området för animalieproduktion till de svenska lantbrukarna och rådgivarna. Kunskapsnav animalieproduktion ska bli det verktyg som har saknats för att vi ska lyckas med detta.

Navet är ett komplement och stöd till de rådgivare som redan verkar på den svenska marknaden. Kunskapsnavet ska även bidra med att analysera och sammanställa vilken kunskap som behöver tas fram för att vi den svenska produktionen ska kunna fortsätta att utvecklas.

Ämnesord

Stallbyggnad

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Ägg Stallbyggnad

Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Två verktyg för bättre boxhygien hos slaktgrisar

Läs mer
Visa alla nyheter