Förbättra stallklimatet i värphönsstall med hjälp av en checklista

2024-05-22

En utmaning i värphönsstall är att upprätthålla ett gynnsamt stallklimat med låga ammoniaknivåer.
För att ta itu med denna utmaning har ett projekt genomförts av Vreta Kluster med syfte att samla in och sprida kunskap om olika metoder för att minska ammoniaknivåerna i värphönsstall.

I projektet genomfördes en litteraturstudie för att samla in tillgänglig forskning och därefter
genomföra intervjuer med svenska äggproducenter. Slutligen genomfördes en utvärdering av
befintliga metoder för att hantera ammoniak i stallmiljön. Resultaten visar flera förbättringsåtgärder som kan genomföras för att minska ammoniakhalterna.
Några faktorer som undersöktes i projektet var användandet av värmeväxlare, biokol som fodertillsats och produkten Quaterna. Äggproducenter med installerade värmeväxlare intervjuades och samtliga ansåg att det var mycket mindre ammoniak i stalluften efter installationen. Samtliga upplevde också att ströbädden blev torrare samt att stalluftens kvalitet var bättre. Under intervjuerna framkom det att kunskapen om värmeväxlarens optimering är svårtillgänglig och därför kan det vara svårt för producenterna att använda värmeväxlaren till sin fulla kapacitet. Biokol som fodertillsats till värphönsen, 1% inblandning i fodret, gav torrare gödsel, en torrare ströbädd samt minskad ammoniaknivå i stallet med 2,6 ppm jämfört med testgruppen utan biokol i fodret. Produkten Quaterna är en komposteringstillsats som kan spridas i ströbädden för att påskynda komposteringen av ströbäddens gödsel och därigenom binda kväve. Under försöken med Quaterna i ströbädden, ungefär 76 gram/m3 Quaterna varje vecka under ca 20 veckor, sågs en minskad ammoniakavgång med 10 ppm.


Sammanfattningsvis visade projektet att det är möjligt att minska ammoniakhalten i värphönsstall genom relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder, men att det kan finnas svårigheter som optimering av värmeväxlare. Vreta Kluster har tagit fram en checklista för att minska ammoniaknivåerna i stallar, ett hjälpmedel för äggproducenter att implementera åtgärderna. Genomatt skapa individuella åtgärdsplaner för hantering av ammoniak kan äggproducenter bidra till en merhållbar äggproduktion, förbättrad lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

Läs mer:
https://vretakluster.se/projekt/forbattring-av-klimat-i-fjaderfastall-for-battre-djurhalsa-produktionoch-mindre-miljopaverkan/
https://vretakluster.se/custom/uploads/2023/12/Forbattra-stallklimatet_.pdf
https://vretakluster.se/custom/uploads/2023/12/Checklista-for-minskad-ammoniak.pdf

Ämnesord

Ägg Stallbyggnad

Relaterade nyheter

Allmänt Ekonomi Stallbyggnad

Långsiktig plan för teknikinvestering

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Minska svansbitning med hjälp av en halmhäck

Läs mer
Gris Stallbyggnad

Två verktyg för bättre boxhygien hos slaktgrisar

Läs mer
Ekonomi Mjölk Stallbyggnad

Utblick Wisconsin: Från noll till 100 på 40 år

Läs mer
Visa alla nyheter